Νέο διαγωνισμό προκήρυξε ο ΕΦΚΑ με κατάθεση κλειστών προσφορών για την εκμίσθωση του ακινήτου του, επί της οδού Ζαλοκώστα 7-9 στην Αθήνα.Πρόκειται για το διατηρητέο κτήριο που κατασκευάστηκε το έτος 1939, συνολικής επιφάνειας 1.854 τ.μ.

10

Το ακίνητο έχει ανεγερθεί σε ορθογώνια διάταξη και περιλαμβάνει 2 υπόγεια, ισόγειο και 5 ορόφους υπέρ του ισογείου. Η αναβίωση των κενών- επί σειρά ετών- εμβληματικών ακινήτων εντάσσεται στους στόχους ενός συνολικότερου προγράμματος του Υπουργείου Εργασίας και του e-ΕΦΚΑ, το οποίο αποδίδει άμεσα σημαντικά οικονομικά οφέλη για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) και συμβάλλει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στην αναζωογόνηση του ιστορικού κέντρου της Αθήνας.

Ο πλειοδοτικός διαγωνισμός εκμίσθωσης με επενδυτικό πρόγραμμα από τον μισθωτή ελαχίστου ύψους 1,2 εκατ.  ευρώ αφορά στην εκτέλεση εργασιών αναβάθμισης του ακινήτου  με σκοπό τη λειτουργία του ως ξενοδοχείο με προδιαγραφές 4 αστέρων ή μη κύριο ξενοδοχειακό κατάλυμα αντίστοιχης κατάταξης, με κλειστές προσφορές.Η διάρκεια της Σύμβασης Εκμίσθωσης με Επενδυτικό Πρόγραμμα θα αρχίζει από την ημερομηνία παράδοσης του Μισθίου από τον e-ΕΦΚΑ στον Μισθωτή και θα λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία μετά την πάροδο 30 ετών με δικαίωμα παράτασης κατά 10έτη μετά από  σχετική αμοιβαία συμφωνία των δύο πλευρών εφόσον έχει προηγηθεί έγγραφη συμφωνία τουλάχιστον 2 έτη πριν από την λήξη της.Επισημαίνεται ότι στους βασικούς όρους του διαγωνισμού περιλαμβάνονται:

– Μηνιαίο μίσθωμα έναρξης του διαγωνισμού: 17.000 ευρώ

 – Ελάχιστο ποσό επένδυσης: 1.200.000 ευρώ 

– Ελάχιστος ετήσιος κύκλος εργασιών: 600.000 ευρώ 

– Ανεξάρτητο ποσοστιαίο μίσθωμα επί του κύκλου εργασιών: 1,2% επί του συνόλου του κύκλου εργασιών, μόνο εφόσον ο ετήσιος κύκλος εργασιών είναι ίσος ή μεγαλύτερος του ελάχιστου ετήσιου κύκλου εργασιών 

– Εγγυητική επιστολή συμμετοχής: 34.000 ευρώ 

– Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης: δύο ετήσια μισθώματα.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την 20η /10/2021, ημέρα Τετάρτη και 11:00 π.μ ώρα Ελλάδας, στα γραφεία του e-ΕΦΚΑ επί της οδού Ιπποκράτους 19. Οι αιτήσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό και οι Φάκελοι Δεσμευτικής Προσφοράς θα κατατίθενται στο Αυτοτελές Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου του e-ΕΦΚΑ (επί της οδού Ακαδημίας 22, 10671 Αθήνα, ισόγειο) μέχρι την 20/10/2021 ημέρα Τετάρτη έως 10:00 πμ.