Το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ενέκρινε το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου Τουρισμού στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της προγραμματικής περιόδου έως το 2025 με προϋπολογισμό που ανέρχεται σε 60 εκατ.  ευρώ.

31

Όπως αναφέρεται σχετικά, ο τουρισμός αποτελεί τον βασικότερο τομέα οικονομικών δραστηριοτήτων σε ότι αφορά τη συνεισφορά στο ΑΕΠ και την ενίσχυση της απασχόλησης. Το ευρύτατο σχετιζόμενο με τον τουρισμό φάσμα δραστηριοτήτων, η πολυμορφία των σχετικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, το πλήθος των εμπλεκόμενων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, η πολύπλευρη αλληλεπίδραση του τομέα με άλλες οικονομικές δραστηριότητες, η ευρύτατη κοινωνική του διάσταση και τέλος το γεωγραφικό εύρος των τουριστικών δραστηριοτήτων, προσδίδουν στον τομέα έναν οριζόντιο και πολλές φορές ρυθμιστικό χαρακτήρα. Ουσιαστικά ο τουρισμός αλληλοεπιδρά με την πλειονότητα των διαφορετικών τομέων και εκφράσεων της κοινωνικής και οικονομικής ζωής.

Κατά συνέπεια σημειώνεται ότι η στρατηγική ανάπτυξης του τουρισμού οφείλει να στηρίζεται στα πλεονεκτήματα της χώρας, να αμβλύνει τις αδυναμίες, να εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες και να προσφέρει λύσεις στην αντιμετώπιση των απειλών. Επίσης, οφείλει να αξιοποιεί με το βέλτιστο τρόπο όλους τους υλικούς και άυλους πόρους, να διαμορφώνει ένα σαφές και ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής και να δίνει τη δυνατότητα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση κρίσεων.

Σύμφωνα με το κείμενο του Τομεακού Προγράμματος οι διεθνείς τάσεις και συνθήκες οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη για τη διαμόρφωση του στρατηγικού σχεδιασμού είναι οι ακόλουθες:

κλιματική αλλαγή επηρεάζει, τον χαρακτήρα και την ποιότητα του παρεχόμενου τουριστικού προϊόντος. Ηkritis_adrien-delforge- ο οποίος τείνει να δημιουργεί πιέσεις στους φυσικούς πόρους. Επίσης επηρεάζει σημαντικά ευαίσθητες οικολογικά ή περιβαλλοντολογικά περιοχές.

– Στο πλαίσιο της αποφυγής του υπερτουρισμού, και ειδικά σε προορισμούς που έχουν εξελιχθεί σε διεθνή brands, απαιτείται διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, ενώ σε ιδιαίτερα προσφιλή αξιοθέατα, όπως μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, είναι σημαντικό να βρεθούν τρόποι αποσυμφόρησης τους.

-Υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον των πολιτών για το περιβάλλον και σταδιακή συνειδητοποίηση ότι ο μαζικός τουρισμός επιβαρύνει σημαντικά τους πόρους των τουριστικών αυτών περιοχών. Σημαντικό μέρος των επισκεπτών πλέον επιδιώκει την επαφή με τη φύση και τη γνωριμία με τον τοπικό πολιτισμό και ως αντίδοτο στο αγχωτικό περιβάλλον των σύγχρονων αστικών κέντρων.

-Η συνεχής ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπου οι επισκέπτες έρχονται σε επαφή με το φυσικό περιβάλλον αλλά και τον τοπικό πολιτισμό. Αναζητούν κατά το δυνατόν παρθένα μέρη, ανεξερεύνητα, διαφορετικά από τα συνηθισμένα, προσδοκώντας, σε ένα διαφορετικό επίπεδο, ποιοτικές διακοπές. Ανταποκρινόμενη η τουριστική βιομηχανία στην αναπτυσσόμενη αυτή ζήτηση δημιουργεί νέες μορφές τουρισμού, όπως ο τουρισμός περιπέτειας, ο οικολογικός, ο φυσιολατρικός, ο εκπαιδευτικός, ο πολιτιστικός και ο γαστρονομικός. το αυξανόμενο αυτό ενδιαφέρον το έχουν εντοπίσει και οι tour operators, οι οποίοι επιδιώκουν να προσφέρουν και αυτοί κατάλληλα πακέτα στους πελάτες τους. Για τις ανάγκες των νέων αυτών μορφών τουρισμού απαιτούνται οι αντίστοιχες υποδομές, με καταλύματα τα οποία θα είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Οι τουριστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή ακόμα και εξειδικεύονται σε τέτοιες μορφές τουρισμού, οφείλουν να μπορούν να ικανοποιήσουν τις ειδικές απαιτήσεις αυτών (εξοπλισμός – εκδρομές – επανδρωμένα πληρώματα και εκπαιδευμένο προσωπικό). Αντίστοιχα απαιτείται η κατάλληλη προβολή και ενημέρωση των δυνητικών επισκεπτών για τις προσφερόμενες υπηρεσίες, καθώς το κοινό, τα μέσα και το προβαλλόμενο μήνυμα ενδέχεται να διαφέρουν αρκετά από τις συνήθης καμπάνιες που αφορούν τον μαζικό τουρισμό.

-Η συνεχώς αυξανόμενη τάση για συνδυασμό της εργασίας (επαγγελματικά ταξίδια) με διασκέδαση και ξεκούραση. Πολλοί σημερινοί επισκέπτες απολαμβάνουν τα επαγγελματικά τους ταξίδια, όπως θα έκαναν και με τα ταξίδια αναψυχής. Η τάση αυτή οφείλει να λαμβάνεται υπόψη καθώς ενισχύουν θεματικές μορφές τουρισμού όπως ο συνεδριακός και ο επαγγελματικός.

-Η αύξηση των βραχυχρόνιων μισθώσεων, ακόμα και μη ιδιωτικών χώρων, είναι μία τάση η οποία αναμένεται να αναπτύσσεται για πολλά χρόνια ακόμα, επηρεάζοντας σημαντικά την αγορά των τουριστικών καταλυμάτων. Ο αριθμός των καταλυμάτων που προσφέρονται με τη μέθοδο αυτή είναι εξαιρετικά μεγάλος, ενώ η εμπλοκή των παρεχόντων των υπηρεσιών αυτών πολλές φορές δεν είναι αμιγώς επαγγελματική. Αποτελεί μία πολύ δύσκολη διαδικασία για κάθε χώρα η εκμετάλλευση της νέας αυτής προσέγγισης για την ισορροπημένη ανάπτυξη του τουριστικού της προϊόντος.

-Οι δυνατότητες που προσφέρουν οι σύγχρονες τεχνολογίες και τα δίκτυα επικοινωνίας, αξιοποιούνται πλέον με πλήθος διαφορετικών τρόπων και μεθόδων από τις τουριστικές επιχειρήσεις. Πέρα από τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, η ηλεκτρονική αναζήτηση πληροφοριών, και η αλληλεπίδραση επισκεπτών και επαγγελματιών μέσω κοινωνικών δικτύων και ηλεκτρονικών marketplaces, αποτελούν σήμερα συνηθισμένες πρακτικές. Καθώς οι τεχνολογικές δυνατότητες αυξάνονται, ακόμα και εφαρμογές εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας ενσωματώνονται σταδιακά στη σύγχρονη ταξιδιωτική εμπειρία. Η ηλεκτρονική οργάνωση των ταξιδιών, εκμεταλλευόμενοι τεχνολογικές πλατφόρμες, οι πολλαπλές δυνατότητες διαφήμισης και προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, οι κρατήσεις δωματίων και πτήσεων και ενοικιάσεων οχημάτων αποτελούν δυνατότητες που ολοένα και περισσότεροι επισκέπτες θεωρούν απαραίτητες.

Βάσει της ανάλυσης που έχει πραγματοποιηθεί για τον ελληνικό τουρισμό, η βραχυμεσοπρόθεσμη στρατηγική για τον τουρισμό, θα υλοποιηθεί ως ακολούθως:

Για τη διατήρηση των δυνατών σημείων και των πλεονεκτημάτων που προκύπτουν από αυτά, απαιτείται η υλοποίηση των ακόλουθων Δράσεων στο πλαίσιο του ΤΠΑ του Υπουργείου Τουρισμού 2021-2025:

Βελτίωση ποιότητας τουριστικού προϊόντος

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής, θα ενταχθούν δράσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού και στην ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος per se.

Εκπαίδευση εργαζομένων στον τουρισμό

 Στο πλαίσιο της δράσης αυτής, προβλέπονται δράσεις εκπαίδευσης των εργαζόμενων στον τουρισμό στις νέες απαιτήσεις ποιοτικής αναβάθμισης των προσφερόμενων τουριστικών υπηρεσιών. Περιλαμβάνεται και η κάλυψη της ανάγκης για συνεχή κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα που αφορούν την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών.

Δράσεις καινοτομίας στον τουρισμό

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής, αναμένεται να υλοποιηθούν ενέργειες για την εισαγωγή της καινοτομίας στις τουριστικές δραστηριότητες. Προτεραιότητα έχουν δράσεις που αναδείχθηκαν μέσω της έξυπνης εξειδίκευσης. Ενδεικτικά αναφέρονται η ψηφιοποίηση δράσεων και δραστηριοτήτων, η ανάδειξη νέων καινοτόμων προϊόντων για τον τουρισμό, η εισαγωγή της καινοτομίας στις τουριστικές διεργασίες κ.α.

Εκπόνηση στρατηγικού μάρκετινγκ

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής, αναμένεται η εκπόνηση ενός Σχεδίου Στρατηγικού Μάρκετινγκ, με βραχυμεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Για την αντιμετώπιση των απειλών που προκύπτουν για τον τομέα του τουρισμού, απαιτείται η υλοποίηση των ακόλουθων Δράσεων στο πλαίσιο του ΤΠΑ τουρισμού 2021- 2025:

Διαφοροποίηση τουριστικού προϊόντος

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής θα ενισχυθούν οι νέες θεματικές και ειδικές μορφές τουρισμού, οι οποίες θα αντιμετωπίζουν και την εποχικότητα του παραδοσιακού προϊόντος «ήλιος και θάλασσα». Περιλαμβάνονται δράσεις ενίσχυσης ειδικών προϊόντων και μορφών τουρισμού (niche markets), όπως αυτές θα προκύψουν από την έξυπνη εξειδίκευση και την καινοτομία στον τομέα του τουρισμού.

Προώθηση του βιώσιμου τουρισμού

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής, θα αναπτυχθούν και θα προωθηθούν τουριστικές δραστηριότητες, οι οποίες είναι φιλικές προς το περιβάλλον, τόσο το φυσικό όσο και το ανθρωπογενές, ακολουθώντας την Αρχή της Μη Πρόκλησης Ζημιάς στο περιβάλλον (DNSH principle) και αντιμετώπιση των φαινομένων υπερ- και υποτουρισμού (overtourism και undertourism).

Για την αντιμετώπιση των αδυναμιών του τομέα του τουρισμού, απαιτείται να αναληφθούν οι ακόλουθες δράσεις:

Εκπόνηση στρατηγικής τουριστικής ανάπτυξης

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής θα αναπτυχθεί μια μεσο-μακροπρόθεσμη ενιαία τουριστική στρατηγική η οποία θα αποτυπώνει το ανά Περιφέρεια συγκριτικό πλεονέκτημα σε ό,τι αφορά τον τουρισμό. Μέσα από την προσέγγιση αυτή επιδιώκεται να αναδειχτούν οι εναλλακτικές δυνατότητες ανάπτυξης των μειονεκτουσών, από τουριστικής σκοπιάς, Περιφερειών, ταυτόχρονα με την ενίσχυση της εθνικής στρατηγικής.

Προώθηση πράσινου τουρισμού

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής θα ενισχυθούν ενέργειες που θα αμβλύνουν, ή και θα αντιμετωπίζουν αν αυτό είναι δυνατόν, την περιβαλλοντική, αλλά και κάθε άλλη μορφής επιβάρυνση συγκεκριμένων περιοχών, που οφείλεται στη μεγάλη συγκέντρωση τουριστικών δραστηριοτήτων. Στόχος είναι η εφαρμογή «πράσινων» τουριστικών προσεγγίσεων στο σύνολο της χώρας. Και εδώ η Αρχή της μη Πρόκλησης Σημαντικής Ζημιάς (DNSH principle), έχει βαρύνουσα σημασία.

Δημιουργία Παρατηρητηρίου για τον τουρισμό και δημιουργία δεικτών τουρισμού

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής αναμένεται η δημιουργία θεματικού Παρατηρητηρίου για τον τουρισμό, που θα παρακολουθεί και θα καταγράφει συστηματικά όλες τις θεματικές διεργασίες του τομέα. Ακόμη θα αποτυπώνει τις επιδράσεις που δέχονται οι τουριστικές δραστηριότητες στη χώρα και τις επιπτώσεις από εξωγενείς απειλές (external shocks όπως π.χ. COVID-19). Επίσης, σε συνεργασία με την ΕΛΣΤΑΤ, θα αναπτυχθεί ένα σύνολο σύνθετων δεικτών για την αποτίμηση της συνεισφοράς της τουριστικής δραστηριότητας στην ελληνική οικονομία, στο πλαίσιο και σχετικού μνημονίου για την δημιουργία δορυφόρου λογαριασμού.

Διαβάστε ακόμα:

Ελληνικός Τουρισμός: Άγγιξαν τα επίπεδα του 2019 οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στο οκτάμηνο 

Tι θα δημιουργηθεί στη Σκύρο για να επεκταθεί η τουριστική περίοδος

Ναύπλιο: Η εφαρμογή που αλλάζει την εμπειρία του ταξιδιού για τον επισκέπτη