Στον τομέα του τουρισμού θα πρέπει να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν κατάλληλες πολιτικές, ώστε να υπάρξει μελλοντικό αποτύπωμα των δραστηριοτήτων του στις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές εξελίξεις σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού.

14

Ταυτόχρονα όμως, θα πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα και να επιλέγονται οι προτεραιότητες εκείνες, οι οποίες θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις και τις ανάγκες των επισκεπτών και των τοπικών κοινωνιών και θα προστατεύουν το περιβάλλον. Η προσέγγιση αυτή, αποτελεί τη βάση για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης στον τουρισμό, ως μια παγκόσμια στρατηγική επιλογή, η οποία υπηρετεί τους «17 στόχους για την επίτευξη της Βιώσιμης Ανάπτυξης», όπως έχουν τεθεί από τα Ηνωμένα Έθνη. Από το σύνολο των 17 Αξόνων, ο Τουρισμός έχει συμπεριληφθεί άμεσα ως προτεραιότητα, στους στόχους 8, 12 και 14 σχετικά με την χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, την βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή (SCP) και τη βιώσιμη εκμετάλλευση των ωκεανών και των θαλάσσιων πόρων, αντίστοιχα.

Ως εκ τούτου, η Ελλάδα, ως ιδρυτικό μέλος των Ηνωμένων Εθνών και με δυνατή τουριστική βιομηχανία οφείλει να ενσωματώσει τις αρχές αυτές στους στρατηγικούς της στόχους. Οι αρχές της βιωσιμότητας εφαρμόζονται για την περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνικό-πολιτισμική ανάπτυξη, όπου πρέπει να βρεθεί κατά περίπτωση η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ αυτών των τριών επιπέδων ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα.

Στο πλαίσιο αυτό όπως αναφέρεται στο εγκριθέν Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου Τουρισμού στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) προγραμματικής περιόδου 2021-2025» για να επιτευχθεί επί της αρχής ο αειφόρος τουρισμός, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς πρέπει:

-Να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για τη βέλτιστη χρήση των περιβαλλοντικών πόρων, οι οποίοι αποτελούν κύρια στοιχεία για τη τουριστική ανάπτυξη, προστατεύοντας την οικολογική ισορροπία και συμβάλλοντας στη διατήρηση της φυσικής κληρονομιάς και της βιοποικιλότητας (DNSH principle).

-Να προστατεύεται η κοινωνικο – πολιτιστική αυθεντικότητα και μοναδικότητα των κοινοτήτων υποδοχής. Ταυτόχρονα να προσφέρεται η κατάλληλη μέριμνα για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και των παραδοσιακών αξιών αυτών, συμβάλλοντας παράλληλα στην ενίσχυση της διαπολιτισμικής κατανόησης και ανοχής.

-Να διασφαλίζεται η μακροπρόθεσμη οικονομική βιωσιμότητα των τοπικών κοινωνιών, εξασφαλίζοντας κοινωνικοοικονομικά οφέλη σε όλα τα μέλη αυτών. Ιδιαίτερη φροντίδα πρέπει να δίνεται στη δίκαιη κατανομή των ωφελειών αυτών, συμπεριλαμβανομένων των σταθερών ευκαιριών απασχόλησης και εισοδήματος. Η παράλληλη εξασφάλιση επαρκών κοινωνικών υπηρεσιών στα μέλη των τοπικών κοινωνιών αυτών, συμβάλλει περαιτέρω στην καταπολέμηση της φτώχειας.

-Να εξασφαλίζεται η συνεχής ενημέρωση και επιμόρφωση όλων των εμπλεκομένων. Η καθιέρωση του μοντέλου του βιώσιμου τουρισμού, αποτελεί μια συνεχή διαδικασία, που απαιτεί στενή παρακολούθηση των εξελίξεων και προσεκτική αξιολόγηση των επιπτώσεων, εισάγοντας όποτε είναι απαραίτητο, στον κατάλληλο χρόνο τα ανάλογα προληπτικά ή και διορθωτικά μέτρα.

-Να επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο ικανοποίησης των επισκεπτών, αυξάνοντας την ευαισθητοποίησή τους για θέματα βιωσιμότητας και προωθώντας τις κατάλληλες τουριστικές πρακτικές.

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Τουρισμού κ. Βασίλης Κικίλιας όπως ανέφερε πρόσφατα η επόμενη καμπάνια που θα ετοιμάσει το Υπουργείο θα έχει επίκεντρο το βιώσιμο τουριστικό προϊόν, την προστασία του περιβάλλοντος, την πράσινη επιχειρηματικότητα και τη μπλε οικονομία.

Διαβάστε ακόμα:

Έρευνα: Πώς ο αγροτουρισμός συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη της χώρας

Ιατρικός Τουρισμός: Τα πλεονεκτήματα της Ελλάδας για την ανάπτυξή του

ΣΕΤΕ: Ο τουρισμός κλειδί για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Ελλάδας