Το φαινόμενο των επικίνδυνων συμπεριφορών έναντι των ελεγκτών των τουριστικών επιχειρήσεων αποκαλύπτει η αιτιολογική έκθεση του Σχεδίου Νόμου για τα Μέτρα στήριξης των συγγενών των θυμάτων και των πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών στο οποίο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό της τουριστικής νομοθεσίας.

10

Όπως αναφέρεται σχετικά στην αιτιολογική έκθεση κατά τη διενέργεια ελέγχων σε τουριστικές επιχειρήσεις από τους εντεταλμένους υπαλλήλους των κατά τόπο αρμόδιων Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού έχει παρατηρηθεί – δυστυχώς όχι σπάνια- δυστροπία από τους υπεύθυνους των υφισταμένων των έλεγχο επιχειρήσεων, είτε επειδή τίθεται πράγματι θέμα εμπιστοσύνης προς τους ελεγκτές/υπαλλήλους είτε απλώς προσχηματικά. Η δυστροπία αυτή και η παρεμπόδιση του ελέγχου εκδηλώνονται συχνά με τη μορφή αμφισβήτησης της ιδιότητας (και άρα της αρμοδιότητας) των ελεγκτών του Υπουργείου Τουρισμού. Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος και την θεραπεία των προφανώς αρνητικών συνεπειών του λαμβάνεται πρόνοια για την έκδοση ειδικών υπηρεσιακών ταυτοτήτων στους υπαλλήλους ελεγκτές των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού με σκοπό να προλαμβάνονται και να αποφεύγονται τέτοιου είδους και μορφής συμπεριφορές των ελεγχομένων, που αποβαίνουν δυσάρεστες, επικίνδυνες αλλά και μειωτικές για το κύρος των υπαλλήλων/ελεγκτών αλλά και για το ειδικό βάρος των ίδιων των διενεργούμενων ελέγχων.

Βραβεία Τουρισμού

Με άλλη διάταξη που περιέχεται στο Σχέδιο Νόμου παρέχεται η δυνατότητα στον Υπουργό Τουρισμού, να θεσμοθετεί με κανονιστική του πράξη βραβεία επί επισκέψιμων εγκαταστάσεων, τουριστικών προορισμών και επιχειρήσεων με σήμα του Υπουργείου Τουρισμού, που είτε καινοτομούν, είτε διακρίνονται και αναγνωρίζονται για το υψηλό και ξεχωριστό επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών τους, είτε τέλος συμβάλλουν σημαντικά στην προαγωγή της εικόνας της χώρας μας γεννώντας ή πολλαπλασιάζοντας το ενδιαφέρον των τουριστών/επισκεπτών για μια σειρά από θεματικές τουριστικές δραστηριότητες. Ειδικότερα παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Τουρισμού να ρυθμίσει με απόφασή του τα θέματα του διαγωνισμού για την απονομή των βραβείων, των προϋποθέσεων συμμετοχής, της διαδικασίας, των κριτηρίων, των τομέων αξιολόγησης, της σύστασης και λειτουργίας των οργάνων αξιολόγησης, των τυχόν συνεργαζόμενων φορέων, καθώς και των μορφών και των κατηγοριών των βραβείων.

Σύστημα καταγραφής αφίξεων- αναχωρήσεων επισκεπτών στα τουριστικά καταλύματα

Επίσης, στο Σχέδιο Νόμου περιλαμβάνεται διάταξη σύμφωνα με την οποία δημιουργείται στο Υπουργείο Τουρισμού ενιαίο σύστημα ηλεκτρονικής καταγραφής στατιστικών δεδομένων αφίξεων – αναχωρήσεων επισκεπτών στα κύρια και μη κύρια τουριστικά καταλύματα της χώρας. Τα δεδομένα καταχωρίζονται κατά την άφιξη του επισκέπτη στα ως άνω καταλύματα μέσω του ενιαίου πληροφοριακού συστήματος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Τουρισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται τα επιμέρους πεδία του συστήματος, καθώς και οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια κρίνεται αναγκαία για την παρακολούθηση μεταβλητών για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.

Σύσταση και λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας Υπουργείου Τουρισμού

Με άλλη διάταξη συστήνεται και τηρείται στο Υπουργείο Τουρισμού Ηλεκτρονική Πλατφόρμα με την ονομασία MyDigitalTourism, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης. Η διαχείριση, παραγωγική λειτουργία, καθώς και η τεχνολογική ανάπτυξη και υποστήριξη της πλατφόρμας ανήκουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Τουρισμού, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Σκοπός της πλατφόρμας είναι, μέσω της αξιοποίησης ενός εύχρηστου, διαφανούς και σύγχρονου πληροφοριακού συστήματος, η διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών, επιχειρηματιών και τουριστών σε θέματα που άπτονται της αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού, καθώς και η επικοινωνία μεταξύ των Υπηρεσιών του εν λόγω Υπουργείου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην τήρηση, την οργάνωση, τις τεχνικές προδιαγραφές, την τεχνική διαχείριση και την εν γένει λειτουργία και δημοσιότητα της πλατφόρμας, τη συνεργασία των υπηρεσιών τήρησης της πλατφόρμας με άλλες υπηρεσίες, αρχές και φορείς για τη συλλογή, την κοινοποίηση, τον έλεγχο και τον συσχετισμό στοιχείων, εγγράφων και εν γένει πληροφοριών που καταχωρίζονται στην πλατφόρμα αυτή, τις αναγκαίες διαλειτουργικότητες μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων και κάθε αναγκαία τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια. Με όμοια απόφαση δύναται να καθορίζονται το περιεχόμενο και οι διαδικασίες λειτουργίας και ενημέρωσης της πλατφόρμας, τα καταχωριστέα στοιχεία και οι καταχωριστέες διοικητικές πράξεις, και να ρυθμίζεται το δικαίωμα κάθε ενδιαφερομένου να αποκτά, ύστερα από ηλεκτρονική αίτησή του προς την αρμόδια Υπηρεσία διαχείρισης της πλατφόρμας, δικαίωμα πρόσβασης στα ηλεκτρονικά αρχεία της και αυτοδύναμης ανάκτησης των αποθηκευμένων σε αυτήν δεδομένων. Με την ίδια απόφαση, καθορίζονται και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες ασκείται το δικαίωμα αυτό κατά τρόπον σύμφωνο με τους εθνικούς και ενωσιακούς κανόνες για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η διαδικασία ελέγχου της συνδρομής των προϋποθέσεων αυτών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Ίδρυση αυτοτελούς πολεοδομικού γραφείου

Με άλλη ρύθμιση σκοπείται η λειτουργία της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης Τουριστικών Επενδύσεων (Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε.) ως «υπηρεσίας μιας στάσης» για τη διευκόλυνση των τουριστικών επενδύσεων καθώς και η ίδρυση αυτοτελούς πολεοδομικού γραφείου το οποίο επιλαμβάνεται των οικοδομικών αδειών. Η Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε. κατά το διάστημα της λειτουργίας της έχει συμβάλει στην επίτευξη των στόχων για την τουριστική ανάπτυξη, επιτελώντας τον επιχειρησιακό στόχο της διευκόλυνσης των μεγάλων τουριστικών επενδύσεων μέσω της σύντμησης και απλοποίησης των αδειοδοτικών διαδικασιών. Επιπροσθέτως, η επιλογή του νομοθέτη για την υπαγωγή της Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε. απευθείας αρχικά στον Υπουργό και μετέπειτα στον Γενικό Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, αφενός προσδίδει στην Υπηρεσία την απαραίτητη διοικητική ευελιξία για να παράσχει εξατομικευμένες υπηρεσίες ως «υπηρεσία μιας στάσης», αφετέρου επιτρέπει την αμφίδρομη ενημέρωση για τη στρατηγική στόχευση και την αμεσότερη συνεργασία με την πολιτική ηγεσία στο πεδίο της προσέλκυσης μεγάλων τουριστικών επενδύσεων.

Σύσταση υπηρεσίας του ΕΟΤ στην Αυστραλία

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες που την χρονική περίοδο 2017-2019 παρουσίασαν αύξηση αφίξεων από την Αυστραλία, καθώς ο αριθμός των Αυστραλών που ταξίδεψαν στην Ελλάδα το 2019 ανήλθε σε 339.000 σημειώνοντας αύξηση 4,5% σε σχέση με το 2017. Με σχετική ρύθμιση συστήνεται υπηρεσία του ΕΟΤ στην Αυστραλία καθώς αποτελεί μια σημαντική αγορά με δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης της κίνησης προς Ελλάδα που θα επιφέρει πολλαπλά θετικά αποτελέσματα για τον τουρισμό και εν γένει την ελληνική οικονομία. Άλλωστε η ύπαρξη ισχυρής ελληνικής κοινότητας στην Αυστραλία αποτελεί ένα ιδιαίτερα θετικό στοιχείο, αφού η ελληνική ομογένεια μπορεί να παίξει έναν υποστηρικτικό ρόλο στην προβολή και προώθηση της χώρας στην Αυστραλία.

Διαβάστε ακόμα:

7 υπέροχα ξενοδοχεία χτισμένα με ό,τι βγάζει η φύση – Το 1 στην Ελλάδα

Ελλείψεις 60.225 θέσεων εργασίας στα ξενοδοχεία της χώρας στην αιχμή της θερινής σεζόν του 2022